Monitoring powietrza

Wymóg czasowego lub stałego monitorowania emisji zanieczyszczeń prowadzi do rozwoju metod i technik analitycznych specyficznych dla poszczególnych gałęzi przemysłu.
Wiele kwalifikowanych analiz powietrza może być wykonywana z użyciem standardowych materiałów laboratoryjnych, takich jak tradycyjne filtry papierowe. Jednakże niektóre analizy wymagają materiałów posiadających odpowiednie właściwości, np. filtry o niskiej zawartości metali.

Najpopularniejsze aplikacje monitoringu powietrza dotyczą:
• Badania jakości powietrza otaczającego środowiska i emisji zanieczyszczeń. Należą do nich metody monitoringu cząstek stałych pyłu PM 2.5 i PM10, oraz analizy chemiczne takie jak oznaczanie zawartości metali ciężkich.
• Pobierania próbek i badania azbestu

Analiza i pobieranie próbek azbestu

Przez lata azbest był stosowany jako materiał budowlany, a jego włókna można znaleźć w wielu miejscach. Z uwagi na fakt, że włókna azbestu mogą powodować powstawanie nowotworów, priorytetową sprawą jest monitorowanie ogólnej zawartości włókien azbestu w środowisku i to nie tylko w przypadku budynków podlegających renowacji lub wyburzaniu. Obszary o dużej gęstości zaludnienia są poddawane obowiązkowej ciągłej kontroli. Pokaż więcej...
Analiza azbestu wykonywana jest z wykorzystaniem technik mikroskopowych,  takich jak skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), transmisyjna mikroskopia elektronowa (TEM) i mikroskopia kontrastowo-fazowa (PCOM). W metodach tych próbki są pobierane i obserwowane przy użyciu filtrów membranowych z poliwęglanu lub z mieszanych estrów celulozy.

Badanie azbestu metodą Hot Block

Jedna z popularnych technik PCOM, znana jako metoda "hot block", wykorzystuje celulozowy filtr membranowy 0.8 µm do wychwytywania włókien z określonej objętości powietrza.

W dalszej kolejności, membranę z pobraną próbką poddaje się działaniu par acetonu, dzięki czemu staje się ona przeźroczysta. Chociaż wiele membran daje początkowo dobrą transparentność, tylko kilka utrzymuje czystość w dłuższym czasie bez powstawania krystalicznych artefaktów, które mogą stwarzać trudności w dalszych badaniach. Jest to bardzo ważny czynnik przy archiwizowaniu próbek. Specjalnie dla tej techniki Whatman przygotował membrany z mieszaniny estrów celulozy - MembraClear.
Włókna azbestu na membranie cyclopore.

Produkty do monitoringu powietrza

Jakie badanie wykonujesz?
Jakiego produktu powinieneś użyć?

Przewodnik doboru filtrów do monitoringu powietrza

Używane
produkty
PM2.5
PM10 i TSP
Monitoring
gazów kominowych
Analiza grawimetryczna
Oznaczanie metali ciężkich
Oznaczanie związków organicznych
Analiza grawimetryczna
Oznaczanie metali ciężkich
Oznaczanie związków organicznych
Analiza grawimetryczna
Oznaczanie metali ciężkich
i związków organicznych

Jakość powietrza w Polsce

Bieżący stan powietrza w Szczecinie:
Bieżący stan powietrza w Warszawie:
Bieżący stan powietrza w Białymstoku:
Bieżący stan powietrza we Wrocławiu:
Bieżący stan powietrza w Krakowie:
Bieżący stan powietrza w Lublinie:
Bieżący stan powietrza w Gdańsku:
Bieżący stan powietrza w Poznaniu:
Bieżący stan powietrza w Rzeszowie: