Standard BSI
British Standards Institution

Metoda Nazwa metody Typ próbki Technika analityczna Polecany produkt
BS 2690-115:1983 Metody badania wody stosowanej w przemyśle. Część 115: Cykloheksyloamina: metoda spektrofotometryczna Woda Spektrofotometria Grade 41
BS 2690-15:1974 Woda stosowana w przemyśle - część 15: wolne EDTA; sole całkowite EDTA; poliakrylan i polimetakrylan Woda Kalorymetria GF/C 21mm
BS 6068-2.38:1997 Jakość wody. Oznaczanie chromu. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej Woda Spektrometria ASA TE36 PTFE 0.45µm
Vacuguard
BS 6068-2.71:2000 Jakość wody. Oznaczanie chlorków metodą analizy przepływowej (CFA i FIA) oraz detekcja fotometryczna lub potencjometryczna Woda Fotometria; potencjometria; CFA lub FIA RC55 RC 0.45µm
BS 6068-2.76:2002 Jakość wody. Wytrawienie w celu oznaczenia wybranych pierwiastków w wodzie. Wytrawianie wodą królewską Woda Wytrawianie Grade 40
BS 6068-2.79:2002 Jakość wody. Oznaczanie 15 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodzie metodą HPLC z detekcją fluorescencyjną po ekstrakcji typu ciecz-ciecz Woda HPLC Puradisc H-PTFE 0.45µm
RC55 RC 0.45µm
BS 6068-2.84:2003 Jakość wody. Oznaczanie pierwiastków śladowych metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GFAAS) Woda Spektrometria ASA TE36 PTFE 0.45µm
Vacuguard
BS 6068-4.4:2000 Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie liczby enterokoków jelitowych w wodach powierzchniowych i ściekach. Metoda filtracji membranowej Woda Filtracja membranowa ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 47mm
ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 50mm
BS 6068-5.45:2006 Jakość wody. Ocena genotoksyczności poprzez pomiar indukcji mikrojądra. Metoda populacji mieszanej z wykorzystaniem linii komórkowej V79 Woda Metoda populacji mieszanej ME24 MCE 0.2µm z siatką sterylne
Vacuguard
BS 12485:2017 (part 5.2) Środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Węglan wapnia; wapienie o wysokiej zawartości wapni; dolomit półwypalony; tlenek magnezu; węglan wapniowo-magnezowy i wapno dolomitowe. Metody badań :5.2 Ekstrakcja kwasem solnym Woda Analiza grawimetryczna Grade 42
BS 12485:2017 (part 6.10) Środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Węglan wapnia; wapienie o wysokiej zawartości wapni; dolomit półwypalony; tlenek magnezu; węglan wapniowo-magnezowy i wapno dolomitowe. Metody badań :6.10 Oznaczanie siarczanów Woda Analiza grawimetryczna Grade 42
BS 12485:2017 (part 6.6) Środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Węglan wapnia; wapienie o wysokiej zawartości wapni; dolomit półwypalony; tlenek magnezu; węglan wapniowo-magnezowy i wapno dolomitowe. Metody badań :6.6 Oznaczanie tlenku lub wodorotlenku wapnia rozpuszczalnego w cukrze (alternatywa) Woda Analiza grawimetryczna Grade 42
BS 12485:2017 (part 6.7) Środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Węglan wapnia; wapienie o wysokiej zawartości wapni; dolomit półwypalony; tlenek magnezu; węglan wapniowo-magnezowy i wapno dolomitowe. Metody badań :6.7 Substancje nierozpuszczalne w wodzie Woda Analiza grawimetryczna Grade 42
BS 12485:2017 (part 6.8) Środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Węglan wapnia; wapienie o wysokiej zawartości wapni; dolomit półwypalony; tlenek magnezu; węglan wapniowo-magnezowy i wapno dolomitowe. Metody badań :6.8 Oznaczanie wolnego CaO Woda Analiza grawimetryczna Grade 42
BS 12485:2017 (part 8.3) Środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Węglan wapnia; wapienie o wysokiej zawartości wapni; dolomit półwypalony; tlenek magnezu; węglan wapniowo-magnezowy i wapno dolomitowe. Metody badań :8.3 Oznaczanie arsenu; antymonu i selenu techniką wodorkową ASA Woda Spektrometria ASA Grade 5
BS 12485:2017 (part 8.4) Środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Węglan wapnia; wapienie o wysokiej zawartości wapni; dolomit półwypalony; tlenek magnezu; węglan wapniowo-magnezowy i wapno dolomitowe. Metody badań :8.4 Oznaczanie rtęci techniką zimnych par Woda Atomowa Spektrometria Absorpcyjna w układzie zimnych par (CVAAS) Grade 5
BS 1302:1999 (part A.10) Środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Koagulanty na bazie glinu. Metody analityczne: A.10 Oznaczanie wolnych kwasów (metoda miareczkowa) Woda Miareczkowanie Grade 5
BS 1302:1999 (part A.12) Środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Koagulanty na bazie glinu. Metody analityczne: A.12 Oznaczanie zasadowości (miareczkowanie fluorkiem potasu) Woda Miareczkowanie Grade 5
BS 1302:1999 (part A.2) Środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Koagulanty na bazie glinu. Metody analityczne: A.2 Oznaczanie glinu (metoda kompleksometryczna CDTA po wydzieleniu żelaza) Woda Kompleksometria Grade 5
BS 1302:1999 (part A.7) Środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Koagulanty na bazie glinu. Metody analityczne: A.7 Oznaczanie chlorku (metoda potencjometryczna) Woda Potencjometria Grade 5
BS 1302:1999 (part A.8) Środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Koagulanty na bazie glinu. Metody analityczne: A.8 Oznaczanie siarczanów (metoda grawimetryczna) Woda Analiza grawimetryczna Grade 42
BS 1302:1999 (part A.9) Środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Koagulanty na bazie glinu. Metody analityczne: A.9 Oznaczanie krzemianu (metoda spektrometryczna z zastosowaniem zredukowanego molibdokrzemianu) Woda Spektrometria Grade 5
BS 19620:2018 Jakość wody. Oznaczanie arsenu(III) i arsenu(V). Metoda wykorzystująca wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC) z detekcją za pomocą spektrometrii mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS) lub spektrometrii fluorescencji atomowej z generacją wodorkową (HG-AFS) Woda HPLC Puradisc H-PTFE 0.45µm
RC55 RC 0.45µm
BS 2000-309:1998 Olej napędowy i paliwa do ogrzewania domowego. Wyznaczanie punktu zatkania zimnego filtra Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna Grade 3
BS 2000-4:2002 Metody badania ropy naftowej i jej produktów. Oznaczanie popiołu Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna Grade 40
BS 2000-440:2014 Ciekłe produkty naftowe - Oznaczanie całkowitego zanieczyszczenia średnich destylatów; olejów napędowych i estrów metylowych kwasów tłuszczowych Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna GF/F; 47mm
Zestaw filtracyjny GV050/2
Vacuguard
BS 2690-104:1983 Woda stosowana w przemyśle - Część 104: Krzemionka: reaktywna; całkowita i zawieszona Sekcja 104.3 Zawieszona krzemionka: filtracja; powstawanie i spektrofotometria Woda Spektrofotometria CN 0.1µm 47mm membrany
BS 2690-116:1983 Metody badania wody stosowanej w przemyśle. Morfolina: metoda spektrofotometryczna Część 116: Morfolina: metoda spektrofotometryczna Woda Spektrofotometria Grade 41
BS 6068-2.11:1984 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie jonów amonowych: manualna metoda spektrometryczna Woda Spektrometria GF/C
Leje filtracyjne 3-częściowe
Vacuguard
BS 6068-2.12:1990 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie indeksu fenolowego: Metody spektrometryczne z 4-aminoantypiryną (4-aminofenazon) po destylacji Woda Spektrometria Papier do rozdziału faz 1 PS
BS 6068-2.16:1984 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie azotynów: metoda cz?steczkowej spektrometrii absorpcyjnej Woda Spektrometria GF/C
Leje filtracyjne 3-częściowe
Vacuguard
BS 6068-2.21:1995 Jakość wody. Oznaczanie chromu. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej Woda Spektrometria ASA TE36 PTFE 0.45µm
Vacuguard
BS 6068-2.24:1986 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Metoda oznaczania niejonowych œrodków powierzchniowo czynnych z zastosowaniem odczynnika Dragendorffa Woda Spektrometria Grade 2
GF/C
BS 6068-2.28:2004 Jakość wody. Oznaczanie fosforu. Metoda spektrometryczna z zastosowaniem molibdenianu amonu Woda Spektrometria OE67 CA 0.45µm
Vacuguard
BS 6068-2.29:1987 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie kobaltu; niklu; miedzi; cynku; kadmu i ołowiu: metody płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej Woda Spektrometria ASA TE36 PTFE 0.45µm
Vacuguard
BS 6068-2.36:1989 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Spektrometryczna metoda oznaczania azotanów z wykorzystaniem kwasu sulfosalicylowego Woda Spektrometria GF/C
Leje filtracyjne 3-częściowe
Vacuguard
BS 6068-2.36:1989 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Spektrometryczna metoda oznaczania azotanów z wykorzystaniem kwasu sulfosalicylowego Woda Spektrometria GF/C
Leje filtracyjne 3-częściowe
Vacuguard
BS 6068-2.41:1993 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie fluorków: metoda sondy elektrochemicznej dla wody pitnej i lekko zanieczyszczonej Woda Elektrochemia OE67 CA 0.45µm
Vacuguard
BS 6068-2.42:1993 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie sodu i potasu: oznaczanie sodu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej Woda Spektrometria ASA TE36 PTFE 0.45µm
Vacuguard
BS 6068-2.43:1993 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie sodu i potasu: oznaczanie potasu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej Woda Spektrometria ASA TE36 PTFE 0.45µm
Vacuguard
BS 6068-2.47:1995 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie chromu (VI). Metoda spektrometryczna z zastosowaniem 1;5-difenylokarbazydu Woda Spektrometria ASA TE36 PTFE 0.45µm
Vacuguard
BS 6068-2.49:1995 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie glinu. Metoda spektrometryczna z zastosowaniem fioletu pirokatechinowego Woda Spektrometria TE36 PTFE 0.45µm
Vacuguard
BS 6068-2.54:2005 Jakość wody. Oznaczanie zawiesin. Metoda filtracji przez filtry z włókna szklanego Woda Analiza grawimetryczna GF/C 47mm
GF/C RTU 47mm
Vacuguard
BS 6068-2.59:1997 Jakość wody. Oznaczanie rozpuszczonych anionów metodą chromatografii jonowymiennej. Oznaczanie chromianów; jodków; siarczynów; tiocyjanianów i tiosiarczanów Woda IC OE67 CA 0.45µm
Puradisc PES 0.45µm
Vacuguard
BS 6068-2.62:1998 Jakość wody. Oznaczanie azotu. Metoda wykorzystująca utlenianie nadtlenodisiarczanem Woda Fotometria GF/C
Leje filtracyjne 3-częściowe
Vacuguard
BS 6068-2.66:1999 Jakość wody. Oznaczanie rozpuszczonych anionów metodą chromatografii jonowymiennej. Oznaczanie rozpuszczonych chloranów; chlorków i chlorytów w wodzie o niskim stopniu zanieczyszczenia Woda IC Anotop IC 0.2µm 10
Anotop IC 0.2µm 25mm
BS 6068-2.77:2002 Jakość wody. Wytrawianie w celu oznaczenia wybranych pierwiastków w wodzie. Wytrawienie kwasem azotowym Woda Wytrawianie Grade 40
BS 6068-2.9:1984; Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie sumy wapnia i magnezu: Miareczkowanie EDTA Woda Miareczkowanie OE67 CA 0.45µm
Vacuguard
BS 6068-4.9:1993 Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie liczby przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (Clostridia). Metoda filtracji membranowej Woda Filtracja membranowa ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 47mm
ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 50mm
BS 6068-5.16:1995 Jakość wody. Ocena w środowisku wodnym "ostatecznej" biodegradacji tlenowej związków organicznych. Analiza biochemicznego zapotrzebowania na tlen (metoda zamkniętej butli) Woda Metoda zamkniętej butli Grade 4
BS 6068-5.29:2001 Jakość wody. Wytyczne dotyczące określania podatności na biodegradację w środowisku morskim Woda Oznaczanie podatności na biodegradację Grade 4
BS 6920-2.4:2000+A1:2014 Przydatność wyrobów niemetalowych do stosowania w kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi w odniesieniu do ich wpływu na jakość wody. Metody badań. Badanie wzrostu mikroorganizmów wodnych Woda Badanie hamowania wzrostu Grade 1
BS BS 2000-377:1995 Metody badania ropy naftowej i jej produktów. Produkty naftowe. Oznaczanie glinu i krzemu w olejach opałowych. Metody absorpcyjnej spektroskopii atomowej emisyjnej i spektrometria atomowej emisyjnej sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie Ropa; gaz i produkty petrochemiczne AAS; ICP Grade 40
BS BS 6920-2.4:2000+A1:2014 Przydatność wyrobów niemetalowych do stosowania w kontakcie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi w odniesieniu do ich wpływu na jakość wody. Metody badań. Badanie wzrostu mikroorganizmów wodnych- Woda Analiza mikrobiologiczna Grade 1
BS EN 1233:1997 Jakość wody. Oznaczanie chromu. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej Woda Spektrometria ASA TE36 PTFE 0.45µm
Vacuguard
BS EN 1302:1999 (part A.1) Środki chemiczne stosowane do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Koagulanty na bazie glinu. Metody analityczne A.1 Oznaczanie glinu (metoda kompleksometryczna EDTA) Woda Kompleksometria Grade 5
BS EN 13528-2:2002 Jakość powietrza atmosferycznego. Próbniki dyfuzyjne do określania stężenia gazów i par Powietrze Różne GF/A
934-AH
BS EN 13528-3:2003 Jakość powietrza atmosferycznego. Próbniki dyfuzyjne do oznaczania stężeń gazów i par. Wymagania i metody badań. Przewodnik - wybór; użytkowanie i konserwacja Powietrze Różne GF/A
PTFE  membrany
CA membrany
BS EN 13936:2014 Ekspozycja w miejscu pracy. Procedury pomiaru czynnika chemicznego występującego jako mieszanina cząstek i par w powietrzu. Wymagania i metody badań Powietrze QMA
QMC
BS EN 14031:2003 Powietrze w miejscu pracy. Określenie endotoksyn unoszących się w powietrzu Powietrze LAL GF/A
BS EN 14133 Środki spożywcze. Oznaczanie ochratoksyny A w winie i piwie. Metoda HPLC Wino HPLC GF/A
Vacuguard
RC55 RC 0.45µm
BS EN 14211:2012 Powietrze atmosferyczne. Standardowa metoda pomiaru stężenia dwutlenku azotu i tlenku azotu metodą chemiluminescencji Powietrze Chemiluminescencja TE38 PTFE membrany
BS EN 14212:2012 Powietrze atmosferyczne. Standardowa metoda pomiaru stężenia dwutlenku siarki metodą fluorescencji w ultrafiolecie Powietrze UV TE38 PTFE membrany
BS EN 14412:2004 Powietrze atmosferyczne. Próbniki dyfuzyjne oznaczanie stężeń gazów i par. Przewodnik - wybór; użytkowanie i konserwacja Powietrze PTFE membrany
CA membrany
GF/A
BS EN 14625:2012 Powietrze atmosferyczne. Standardowa metoda pomiaru stężenia ozonu metodą fotometrii ultrafioletowej Powietrze TE38 PTFE membrany
BS EN 14626:2012 Powietrze atmosferyczne. Standardowa metoda pomiaru stężenia tlenku węgla metodą niedyspersyjnej spektroskopii w podczerwieni Powietrze TE38 PTFE membrany
BS EN 14662-3:2015 Powietrze atmosferyczne. Standardowa metoda pomiaru stężenia benzenu. Zautomatyzowane pobieranie próbek z chromatografią gazową in situ Powietrze TE38 PTFE membrany
BS EN 14789:2017 Emisje ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia objętościowego tlenu. Standardowa metoda referencyjna: Paramagnetyzm Powietrze PTFE membrany
GF/A
BS EN 14792:2017 Emisje ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu. Standardowa metoda referencyjna. Chemiluminescencja Powietrze GF/A
TE37 PTFE 1um
BS EN 15058:2017 Emisje ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego tlenku węgla. Standardowa metoda referencyjna: niedyspersyjna spektrometria w podczerwieni Powietrze Spektrometria w podczerwieni GF/A
TE37 PTFE 1um
BS EN 15841:2009 Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa metoda oznaczania arsenu; kadmu; ołowiu i niklu w depozycji atmosferycznej Powietrze ICP-MS; GF-AAS Puradisc FP30 0.45µm 30mm Puradisc PES 0.45µm
OE67 0.45µm
CA membrany
BS EN 15852:2010 Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa metoda oznaczania całkowitej rtęci w stanie gazowym Powietrze Analizatory rtęci CVAAS lub CVAFS TE35 PTFE 0.2um
WTP 0.2µm PTFE
BS EN 15980:2011 Jakość powietrza. Oznaczanie depozycji benzo[a]antracenu; benzo[b]fluorantenu; benzo[j]fluorantenu; benzo[k]fluorantenu; benzo[a]pirenu; dibenzo[a;h]antracenu i indeno[1;2;3-cd]pirenu Powietrze HPLC/GC GF/B
GF/C
BS EN 16339:2013 Powietrze atmosferyczne. Metoda oznaczania stężenia dwutlenku azotu metodą dyfuzyjnego pobierania próbek Powietrze Kolorymetria/ IC Grade 1
PTFE membrany
BS EN 16429:2021 Emisje ze źródeł stacjonarnych. Metoda referencyjna oznaczania stężenia gazowego chlorowodoru (HCl) w gazach odlotowych emitowanych z instalacji przemysłowych do atmosfery Powietrze Spektrometria w podczerwieni TE38 PTFE 5um
BS EN 17289-3:2020 Charakteryzacja materiałów sypkich. Oznaczanie drobnej i krystalicznej krzemionki. Metoda sedymentacyjna Powietrze Sedymentacja Grade 542
ME27 MCE 0.8µm
BS EN 17346:2020 Powietrze atmosferyczne. Standardowa metoda oznaczania stężenia amoniaku z zastosowaniem próbników dyfuzyjnych Powietrze Spektrofotometria; IC GF/A
QM/A
QM/C
BS EN 1744-5:2006 Badania właściwości chemicznych kruszyw. Oznaczanie soli chlorkowych rozpuszczalnych w kwasach Cement Analiza grawimetryczna Grade 41
Grade 541
BS EN 1948-4:2010+A1:2013 Emisje ze źródeł stacjonarnych. Oznaczanie stężenia masowego PCDD/PCDF i dioksynopodobnych PCB. Pobieranie próbek i analiza dioksynopodobnych PCB Powietrze HRGC/HRMS Gilzy celulozowe
BS EN 196-10 Metody badania cementu. Oznaczanie zawartości chromu (VI) rozpuszczalnego w wodzie Cement Spektrometria GF/D
BS EN 196-2 (part 4.4.2) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 8 - Oznaczanie siarczanów Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
Grade 42
BS EN 196-2 (part 4.4.3) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 9 Oznaczanie pozostałości nierozpuszczalnych w kwasie solnym i węglanie sodu Cement Analiza grawimetryczna Grade 540
Grade 542
BS EN 196-2 (part 4.4.4) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 10 Oznaczanie pozostałości nierozpuszczalnych w kwasie solnym i wodorotlenku potasu Cement Analiza grawimetryczna Grade 540
BS EN 196-2 (part 4.4.6) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 11 Oznaczanie manganu Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
BS EN 196-2 (part 4.5.16) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 14 Oznaczanie chlorków Cement Analiza grawimetryczna Grade 41
BS EN 196-2 (part 4.5.19) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 17 Oznaczanie alkaliów (metoda referencyjna) Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
Grade 540
BS EN 196-2 (part 4.5.20) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 18 Oznaczanie alkaliów (metoda alternatywna) Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
Grade 540
BS EN 196-2 (part 4.5.3) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 13 Wytrącanie i oznaczanie krzemionki - metoda podwójnego odparowania (metoda referencyjna) Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
BS EN 196-2 (part 4.5.4) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 13.4 Wytrącanie i oznaczanie krzemionki - metoda z tlenkiem polietylenu (metoda alternatywna) Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
Grade 540
BS EN 196-2 (Part 4.5.5) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 13.5 Rozkład przy użyciu kwasu solnego i chlorku amonu oraz wytrącanie krzemionki (metoda alternatywna) Cement Analiza grawimetryczna Grade 541
BS EN 196-6:​2018 Metody badania cementu - Część 6: Oznaczanie stopnia rozdrobnienia Cement metoda Blaine a Grade 40; 12.7mm
BS EN 26461-2:1993 Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie liczby przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (Clostridia). Metoda filtracji membranowej Woda Filtracja membranowa ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 47mm
ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 50mm
BS EN 26777:1993 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie azotynów: metoda cząsteczkowej spektrometrii absorpcyjnej Woda Spektrometria GF/C
Leje filtracyjne 3-częściowe
Vacuguard
BS EN 459-2 (part 5.1) Wapno budowlane. Metody badań Część 5.1 - kwas solny Cement Analiza grawimetryczna Grade 42
Grade 542
BS EN 459-2 (part 5.3) Wapno budowlane. Metody badań Część 5.3 - Siarczany Cement Analiza grawimetryczna Grade 42
BS EN 459-2 (part 5.8) Wapno budowlane. Metody badań Część 5.8 - Wapno dostępne Cement Analiza grawimetryczna Grade 42
BS EN 872:2005 Jakość wody. Oznaczanie zawiesiny. Metoda filtracji przez filtry z włókna szklanego. Woda Analiza grawimetryczna GF/C; 47mm
GF/C RTU; 47mm
Vacuguard
BS EN 116 Olej napędowy i paliwa do ogrzewania domów. Wyznaczanie punktu zatkania zimnego filtra. Metoda stopniowej kąpieli chłodzącej Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna Grade 3
BS EN 12662:2014 Ciekłe produkty naftowe - Oznaczanie całkowitego zanieczyszczenia średnich destylatów; olejów napędowych i estrów metylowych kwasów tłuszczowych Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna GF/F; 47mm
Zestaw filtracyjny GV050/2
Vacuguard