Standard ISO
International Organization for Standardization

Metoda Nazwa metody Typ próbki Technika analityczna Polecany produkt
BS EN ISO 14240-2:2011 Jakość gleby. Oznaczanie biomasy mikroorganizmów glebowych. Metoda fumigacji-ekstrakcji Woda Metoda fumigacji-ekstrakcji Grade 42
Grade 595 1/2
BS EN ISO 10304-1:2009 Jakość wody. Oznaczanie rozpuszczonych anionów metodą chromatografii jonowymiennej. Oznaczanie bromków; chlorków; fluorków; azotanów; azotynów; fosforanów i siarczanów Woda IC Puradisc PES 0.45µm
BS EN ISO 10304-3:1997 Jakość wody. Oznaczanie rozpuszczonych anionów metodą chromatografii jonowymiennej. Oznaczanie chromianów; jodków; siarczynów; tiocyjanianów i tiosiarczanów Woda IC OE67 CA 0.45µm
Puradisc PES 0.45µm
Vacuguard
BS EN ISO 10304-4:2000 Jakość wody. Oznaczanie rozpuszczonych anionów metodą chromatografii jonowymiennej. Oznaczanie rozpuszczonych chloranów; chlorków i chlorytów w wodzie o niskim stopniu zanieczyszczenia Woda IC Anotop IC 0.2µm 10
Anotop IC 0.2µm 25mm
BS EN ISO 10416:2009 Przemysł naftowy i gazowy - Płyny wiertnicze - Badania laboratoryjne Ropa; gaz i produkty petrochemiczne
BS EN ISO 10416:2009 (part 10) Przemysł naftowy i gazowy - Płyny wiertnicze - Badania laboratoryjne; część 10 - Arsen w płynie wiertniczym Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Spektrometria ASA Grade 40
Grade 42
BS EN ISO 10416:2009 (part 13) Przemysł naftowy i gazowy - Płyny wiertnicze - Badania laboratoryjne; część 13 - Pochłanialność błękitu metylowego w masie wiertniczej Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Spektrometria ASA Grade 1
BS EN ISO 10416:2009 (part 14) Przemysł naftowy i gazowy - Płyny wiertnicze - Badania laboratoryjne - Część 14 - Badanie deflokulacji dla oceny rozcieńczalnik Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Grade 50
BS EN ISO 10416:2009 (part 8) Przemysł naftowy i gazowy - Płyny wiertnicze - Badania laboratoryjne - Część 8 - Rtęć w płynie wiertniczym Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Spektrometria ASA Grade 40
Grade 42
BS EN ISO 10416:2009 (part 9) Przemysł naftowy i gazowy - Płyny wiertnicze - Badania laboratoryjne; część 9 - Kadm i ołów w płynie wiertniczym Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Spektrometria ASA Grade 40
Grade 42
BS EN ISO 10707:1998 Jakość wody. Ocena w środowisku wodnym "ostatecznej" biodegradacji tlenowej związków organicznych. Analiza biochemicznego zapotrzebowania na tlen (metoda zamkniętej butli) Woda Metoda zamkniętej butli Grade 4
BS EN ISO 10710:2013 Jakość wody. Badanie hamowania wzrostu algi Ceramium tenuicorne w wodzie morskiej i słonej Woda Badanie hamowania wzrostu Grade 4
BS EN ISO 11206:2013 Jakość wody. Oznaczanie rozpuszczonego bromianu. Metoda z zastosowaniem chromatografii jonowymiennej (IC) i reakcji PCR 9.4 Chloryny Woda IC OE67 CA 0.45µm
Vacuguard
BS EN ISO 11206:2013 Jakość wody. Oznaczanie rozpuszczonego bromianu. Metoda z zastosowaniem chromatografii jonowej (IC) i reakcji PCR 9.3 Bromiany Woda IC OE67 CA 0.45µm
Vacuguard
BS EN ISO 11369:1997 Jakość wody. Oznaczanie wybranych środków ochrony roślin. Metoda wykorzystująca wysokosprawną chromatografię cieczową z detekcją UV po ekstrakcji układu ciecz-faza stała Woda HPLC GF 6
Puradisc RC 0.45µm
Puradisc RC 0.2µm

RC55 RC 0.45µm
BS EN ISO 11731:2017 Jakość wody. Oznaczanie liczby bakterii Legionella Woda Filtracja membranowa ME25 MCE 0.2/0.45µm z siatką sterylne 47mm;
ME25 MCE 0.2/0.45µm z siatką sterylne 50mm

Vacuguard
BS EN ISO 11905-1:1998 Jakość wody. Oznaczanie azotu. Metoda wykorzystująca utlenianie nadtlenodisiarczanem Woda Fotometria GF/C
Leje filtracyjne 3-częściowe
Vacuguard
BS EN ISO 12020:2000 Jakość wody. Oznaczanie glinu. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej Woda Spektrometria ASA RC55 RC 0.45µm
Vacuguard
BS EN ISO 14189:2016 Jakość wody. Oznaczanie liczby bakterii Clostridium perfringens. Metoda z zastosowaniem filtracji membranowe Woda Filtracja membranowa ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 47mm
ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 50mm
BS EN ISO 14911:1999 Jakość wody. Oznaczanie rozpuszczonych Li+; Na4+; NH4+; K+; Mn2+; Ca2+; Mg2+; Sr2+ i Ba2+ metodą chromatografii jonowymiennej. Metoda dla wody i ścieków Woda IC TE36 PTFE 0.45µm
Anotop IC 0.2µm 10mm
Anotop IC 0.2µm 25mm
Vacuguard
BS EN ISO 15061:2001 Jakość wody. Oznaczanie rozpuszczonych bromianów. Metoda z zastosowaniem chromatografii jonowymiennej Woda IC Anotop IC 0.2µm 10
Anotop IC 0.2µm 25mm
BS EN ISO 15586:2003 Jakość wody. Oznaczanie pierwiastków śladowych metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GFAAS) Woda Spektrometria ASA TE36 PTFE 0.45µm
Vacuguard
BS EN ISO 15587-1:2002 Jakość wody. Wytrawienie w celu oznaczenia wybranych pierwiastków w wodzie. Wytrawianie wodą królewską Woda Wytrawianie Grade 40
BS EN ISO 15587-2:2002 Jakość wody. Wytrawianie w celu oznaczenia wybranych pierwiastków w wodzie. Wytrawienie kwasem azotowym Woda Wytrawianie Grade 40
BS EN ISO 15682:2001 Jakość wody. Oznaczanie chlorków metodą analizy przepływowej (CFA i FIA) oraz detekcja fotometryczna lub potencjometryczna Woda Fotometria; potencjometria; CFA lub FIA RC55 RC 0.45µm
BS EN ISO 15913:2003 Jakość wody. Oznaczanie wybranych herbicydów fenoksyalkanowych; w tym bentazonów i hydroksybenzonitryli metodą chromatografii gazowej i spektrometrii mas po ekstrakcji fazy stałej i derywatyzacji Woda GC lub MS GF6
Vacuguard
RC55 RC 0.45µm
BS EN ISO 16266:2008 Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie liczby Pseudomonas aeruginosa. Metoda filtracji membranowej Woda Filtracja membranowa ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 47mm;
ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne
Zestaw filtracyjny GV050/2
BS EN ISO 17294-2:2016 Jakość wody. Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS). Oznaczanie wybranych pierwiastków; w tym izotopów uranu Woda ICP-MS OE67 CA 0.45µm
Oprawy do membran Swin-Lok 25mm
Oprawy do membran Swin-Lok 47mm
BS EN ISO 17993:2003 Jakość wody. Oznaczanie 15 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodzie metodą HPLC z detekcją fluorescencyjną po ekstrakcji typu ciecz-ciecz Woda HPLC Puradisc H-PTFE 0.45µm
RC55 RC 0.45µm
BS EN ISO 19250:2013 Jakość wody. Wykrywanie bakterii Salmonella Woda Filtracja membranowa ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 47mm
ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 50mm
BS EN ISO 19340:2017 Jakość wody. Oznaczanie rozpuszczonego nadchloranu. Metoda wykorzystująca chromatografię jonowymienną (IC) Woda IC OE66 CA 0.2µm
Puradisc PES 0.45µm
Vacuguard
BS EN ISO 21/30424859 DC BS EN ISO 10304-4. Jakość wody. Oznaczanie rozpuszczonych anionów metodą chromatografii jonowymiennej. Częœć 4. Oznaczanie chloranów; chlorków i chlorynów w wodzie o niskim stopniu zanieczyszczenia Woda IC OE67 CA 0.45µm
Puradisc PES 0.45µm
Vacuguard
BS EN ISO 21427-2:2009 Jakość wody. Ocena genotoksycznoœci poprzez pomiar indukcji mikrojądra. Metoda populacji mieszanej z wykorzystaniem linii komórkowej V79 Woda Metoda populacji mieszanej ME24 MCE 0.2µm z siatką sterylne
Vacuguard
BS EN ISO 22125-2:2019 Jakoœć wody. Technet-99. Metoda badawcza z zastosowaniem spektrometrii mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie (ICP-MS) Woda ICP-MS OE67 CA 0.45µm
Vacuguard
BS EN ISO 22478:2006 Jakość wody. Oznaczanie niektórych materiałów wybuchowych i związków pokrewnych. Metoda wykorzystująca wysokosprawną chromatografię cieczową (HPLC) z detekcją UV Woda HPLC GF6
Puradisc NYL 0.45µm
Vacuguard
BS EN ISO 23631:2006 Jakoœć wody. Oznaczanie dalaponu (kwas 2;2-dichloropropionowego; kwasu trójchlorooctowego i wybranych kwasów halogenooctowych. Metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej (detekcja GC-ECD i/lub GCMS) po ekstrakcji ciecz-ciecz i derywatyzacji Woda GC-ECD i/lub detekcja GCMS GF6
Vacuguard
BS EN ISO 27108:2013 Jakoœć wody. Oznaczanie wybranych œrodków do oczyszczania roœlin i produktów biobójczych. Metoda wykorzystująca mikroekstrakcję w fazie stałej (SPME); a następnie chromatografię gazową ze spektrometrią mas (GC-MS) Woda SPME lub GC-MS GF6
Vacuguard
BS EN ISO 3015:2019 Ropa naftowa i produkty pochodne ze Ÿródeł naturalnych lub syntetycznych - Oznaczanie temperatury mętnienia Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Temperatura mętnienia Grade 40
BS EN ISO 5815-1:2019 Jakoœć wody. Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BODn). Metoda rozcieńczania i posiewu z dodatkiem allilotiomocznikiem Woda BOD GF6
Vacuguard
BS EN ISO 5961:1995 Jakoœć wody. Oznaczanie chromu. Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej Woda Spektrometria ASA TE36 PTFE 0.45µm
Vacuguard
BS EN ISO 6068-2.73:2001 Jakoœć wody. Oznaczanie rozpuszczonych bromianów. Metoda z zastosowaniem chromatografii jonowymiennej Woda IC Anotop IC 0.2µm 10
Anotop IC 0.2µm 25mm
BS EN ISO 6245:2002 Metody badania ropy naftowej i jej produktów. Oznaczanie popiołu 90.93 Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna Grade 40
BS EN ISO 6878:2004 Jakość wody. Oznaczanie fosforu. Metoda spektrometryczna z zastosowaniem molibdenianu amonu Woda Spektrometria OE67 CA 0.45µm
Vacuguard
BS EN ISO 7899-2:2000 Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie liczby enterokoków jelitowych w wodach powierzchniowych i œciekach. Metoda filtracji membranowej Woda Filtracja membranowa ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 47mm
ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 50mm
BS EN ISO 9308-1:2014+A1:2017 Jakość wody. Oznaczanie liczby Escherichia coli i bakterii grupy coli. Metoda filtracji membranowej dla wód o niskiej florze bakteryjnej. Woda Filtracja membranowa ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 47mm
ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 50mm
BS EN ISO 9509:2006 Jakość wody. Test toksyczności do oceny hamowania nitryfikacji mikroorganizmów osadu czynnego Woda Badanie toksyczności GF/C
Leje filtracyjne 3-częściowe
Vacuguard
BS ISO 10307-1:2009 Produkty naftowe - Osad całkowity w resztkowych olejach opałowych Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna GF/A 47mm
Vacuguard
BS ISO 11349:2010 Jakość wody. Oznaczanie substancji lipofilnych o niskiej lotności. Metoda grawimetryczna Woda Analiza grawimetryczna TE36 PTFE 0.45µm
Vacuguard
BS ISO 13166:2020 Jakość wody. Izotopy uranu. Metoda badania z zastosowaniem spektrometrii alfa Woda Spektrometria CN 0.1µm membrany
BS ISO 13167:2015 Jakość wody. Pluton; ameryk; kiur i neptun. Metoda badania z zastosowaniem spektrometrii alfa Woda Spektrometria OE66 CA 0.2µm
Puradisc PES 0.45µm
Vacuguard
BS ISO 15923-1:2013 Jakość wody. Oznaczanie wybranych parametrów za pomocą systemów analizy nieciągłej. Jony amonowe; azotanowe; azotynowe; chlorkowe; ortofosforanowe; siarczanowe i krzemiany z detekcją fotometryczną Woda Spektrofotometria OE67 CA 0.45µm
Vacuguard
BS ISO 16221:2001 Jakość wody. Wytyczne dotyczące określania podatności na biodegradację w środowisku morskim Woda Oznaczanie podatności na biodegradację Grade 4
BS ISO 16308:2014 Jakość wody. Oznaczanie glifosatu i AMPA. Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z tandemową detekcją spektrometryczną mas Woda HPLC-MS/MS Puradisc RC 25 0.45µm 25mm
RC55 RC 0.45µm
BS ISO 16780 Jakość wody. Oznaczanie polichlorowanych naftalenów (PCN). Metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej (GC) i spektrometrii mas (MS) Woda GC lub MS GF/B
Leje filtracyjne 3-częściowe
BS ISO 17244:2015 Jakość wody. Określenie wpływu toksyczności próbek wody na rozwój zarodkowo-larwalny ostrygi japońskiej (Crassostrea gigas) i omułka (Mytilus edulis lub Mytilus galloprovincialis) Woda Badanie toksyczności GF/B
OE67 CA 0.45µm
BS ISO 17995:2019 Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie liczby termotolerancyjnych Campylobacter spp. Woda Detekcja i zliczanie ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 47mm
ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 50mm
BS ISO 19040-1:2018 Jakość wody. Oznaczanie potencjału estrogenowego wody i ścieków. Screening mykoestrogenów w drożdżach (YES; Saccharomyces cerevisiae) Woda Fotometria OE66 CA 0.2µm
Puradisc PES 0.45µm
Vacuguard
BS ISO 19040-2:2018 Jakość wody. Oznaczanie potencjału estrogenowego wody i ścieków. Screening mykoestrogenów w drożdżach (A-YES; Arxula adeninivorans) Woda Fotometria OE66 CA 0.2µm
Puradisc PES 0.45µm
Vacuguard
BS ISO 19040-3:2018 Jakość wody. Oznaczanie potencjału estrogenowego wody i ścieków. Badanie genu reporterowego w komórkach ludzkich in vitro Woda Badanie genu reporterowego OE67 CA 0.45µm
Vacuguard
BS ISO 20899:2018 Jakość wody. Pluton i neptun. Metoda badania z zastosowaniem ICP-MS Woda ICP-MS OE67 CA 0.45µm
Vacuguard
BS ISO 21675:2019 Jakość wody. Oznaczanie związków perfluoroalkilowych i polifluoroalkilowych (PFAS) w wodzie. Metoda z zastosowaniem ekstrakcji do fazy stałej i chromatografii cieczowej-tandemowej spektrometrii mas (LC-MS/MS) Woda Chromatografia cieczowa/tandemowa spektrometria masowa (LC/MS/MS) GMF 150
Puradisc GF/B 1µm 13mm
Puradisc GMF 1µm 25mm
Nylon membrany 0.45µm
BS ISO 21676:2018 Jakość wody. Oznaczanie frakcji rozpuszczonej wybranych aktywnych składników farmaceutycznych; produktów przemiany materii i innych substancji organicznych w wodzie i ściekach oczyszczonych. Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej i detekcji spektrometrycznej mas (HPLC-MS/MS lub -HRMS) po bezpośrednim wstrzyknięciu Woda HPLC-MS/MS lub -HRMS Puradisc RC 0.2µm 13mm
Spartan 0.2µm 13mm
Nylon membrany 0.45µm
BS ISO 21863:2020 Jakość wody. Oznaczanie związków alkilortęciowych w wodzie. Metoda wykorzystująca chromatografię gazową ze spektrometrią mas (GC-MS) po fenylowaniu i ekstrakcji rozpuszczalnikiem Woda GC-MS OE67 CA 0.45µm
GF/C
Vacuguard
BS ISO 22066:2020 Jakość wody. Oznaczanie cyjanków ogólnych. Metoda wykorzystująca przepływ segmentowy; oczyszczanie próbki metodą wytrawiania UV z dyfuzją gazową i detekcję amperometryczną Woda Dyfuzja gazowa i detekcja amperometryczna Puradisc H-PTFE 0.45µm
BS ISO 22104:2021 Jakość wody. Oznaczanie mikrocystyn. Metoda z zastosowaniem chromatografii cieczowej i tandemowej spektrometrii mas (LC-MS/MS) Woda LC; LC-MS/MS Puradisc H-PTFE 0.2µm 13mm
BS ISO 22104:2021 (anex C) Jakość wody. Oznaczanie mikrocystyn. Metoda z zastosowaniem chromatografii cieczowej i tandemowej spektrometrii mas (LC-MS/MS) aneks C - Zastosowanie manualnej ekstrakcji fazy stałej przed analizą instrumentalną w celu poprawy granic wykrywalności metody Woda GF/C 47mm Grade 4 55mm
Vacuguard
ISO 10359-1:1992 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie fluorków: metoda sondy elektrochemicznej dla wody pitnej i lekko zanieczyszczonej Woda Elektrochemia OE67 CA 0.45µm
Vacuguard
ISO 6439:1990 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie indeksu fenolowego: Metody spektrometryczne z 4-aminoantypiryną (4-aminofenazon) po destylacji Woda Spektrometria Papier do rozdziału faz 1 PS
ISO 6777-1984 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie azotynów: metoda cząsteczkowej spektrometrii absorpcyjnej Woda Spektrometria GF/C
Leje filtracyjne 3-częściowe
Vacuguard
ISO 7150-1:1984 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie jonów amonowych: manualna metoda spektrometryczna Woda Spektrometria GF/C
Leje filtracyjne 3-częściowe
Vacuguard
ISO 7875-2:1984 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Metoda oznaczania niejonowych środków powierzchniowo czynnych z zastosowaniem odczynnika Dragendorffa Woda Spektrometria Grade 2
GF/A
Vacuguard
ISO 9964-1:1993 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie sodu i potasu: oznaczanie sodu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej Woda Spektrometria ASA TE36 PTFE 0.45µm
Vacuguard
ISO 10312:2019 Powietrze atmosferyczne - Oznaczanie włókien azbestowych - metoda mikroskopii elektronowej Powietrze TEM Nuclepore 0.4µm
ME25 MCE 0.45µm
CN 0.45um membrany
ISO 10478:1994 Metody badania ropy naftowej i jej produktów. Produkty naftowe. Oznaczanie glinu i krzemu w olejach opałowych. Metody absorpcyjnej spektroskopii atomowej emisyjnej i spektrometria atomowej emisyjnej z indukcyjnie sprzężoną plazmą Ropa; gaz i produkty petrochemiczne AAS; ICP Grade 40
ISO 10566:1994 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie glinu. Metoda spektrometryczna z zastosowaniem fioletu pirokatechinowego Woda Spektrometria TE36 PTFE 0.45µm
Vacuguard
ISO 11083:1994 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie chromu (VI). Metoda spektrometryczna z zastosowaniem 1;5-difenylokarbazydu Woda Spektrometria ASA TE36 PTFE 0.45µm
Vacuguard
ISO 11338-2:2003 Emisje ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w fazie gazowej i cząsteczkowej - Część 2: Przygotowanie; oczyszczanie i analiza Powietrze HPLC/GC-MS GF/A
Gilzy szklane
Puradisc H-PTFE Nylon 0.45µm
ISO 12141:2002 Emisje ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie stężenia masowego cząstek stałych (pyłu) przy niskiej zwartości - Manualna metoda grawimetryczna Powietrze Analiza grawimetryczna QMA
QMC
ISO 13271:2012 Emisje ze źródeł stacjonarnych - Oznaczanie stężenia masowego PM10/PM2;5 w gazach spalinowych - Pomiar przy wyższych stężeniach z wykorzystaniem impaktorów wirtualnych Powietrze Pobór próbki QMA
QMC
ISO 13357-1:2017; 13357-2:2017 Produkty naftowe - Oznaczanie zdolności filtrowania olejów smarowych Ropa; gaz i produkty petrochemiczne Analiza grawimetryczna ME27 MCE 0.8µm 47mm gładkie
Vacuguard
ISO 13794:2019 Powietrze atmosferyczne - Oznaczanie włókien azbestowych - Metoda mikroskopii elektronowej Powietrze TEM Nuclepore 0.2µm
Nuclepore 0.4µm
MCE 0.2-0.8µm
CN 0.2-0.8um membrany
ISO 14382:2012 Powietrze na stanowisku pracy - Oznaczanie par toluenodiizocyjanianu za pomocą filtrów z włókna szklanego pokrytego 1-(2-pirydylo)piperazyną i analiza metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorami ultrafioletu i fluorescencji Powietrze HPLC GF/A
Puradisc PTFE 0.2µm
ISO 14965:2000 Jakość powietrza - Oznaczanie niemetanowych związków organicznych całkowitych - Kriogeniczna metoda wstępnego zatężania i bezpośredniej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej Powietrze FID GF/A
QM/A
QM/C
ISO 15202-1:2020 Powietrze na stanowisku pracy - Oznaczanie metali i półmetali w pyle zawieszonym w powietrzu metodą atomowej spektrometrii emisyjnej sprzężonej z plazmą wzbudzaną indukcyjnie - Część 1: Pobieranie próbek Powietrze ICP-AES;ICP-MS; ASA QMC
ISO 15202-2:2020 Powietrze na stanowiskupracy - Oznaczanie metali i metaloidów w pyle zawieszonym w powietrzu metodą atomowej spektrometrii emisyjnej z plazmą sprzężoną indukcyjnie - Część 2: Przygotowanie próbki Powietrze ICP-AES;ICP-MS; ASA Puradisc H-PTFE 0.45µm
ISO 15713:2006 Emisje ze źródeł stacjonarnych - Pobieranie próbek i oznaczanie zawartości gazowych fluorków Powietrze Elektroda jonoselektywna QMA
ISO 16000-13:2008 Powietrze w pomieszczeniach - Część 13: Oznaczanie ilości całkowitej (w fazie gazowej i cząsteczkowej) polichlorowanych bifenyli dioksynopodobnych (PCB) i polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn/dibenzofuranów (PCDD/PCDF) - Zbieranie na filtrach pokrytych sorbentem Powietrze Pobór próbki QMC
GF/A
ISO 16702:2007 Jakość powietrza na stanowisku pracy - Oznaczanie całkowitej zawartości organicznych grup izocyjanianowych w powietrzu z zastosowaniem 1-(2-metoksyfenylo)piperazyny i chromatografii cieczowej Powietrze HPLC Grade 1
GF/A 25 mm
Puradisc 13 PTFE 0.45µm 13mm
NYL 0.45µm
ISO 16740:2005 Powietrze na stanowisku pracy - Oznaczanie sześciowartościowego chromu w pyle zawieszonym w powietrzu - Metoda chromatografii jonowymiennej i pomiaru spektrofotometrycznego z zastosowaniem difenylokarbazydu Powietrze Spektrofotometria; chromatografia jonowymienna QMC
QMA
Anotop IC 0.45µm
Vacuguard
ISO 17091:2013 Powietrze na stanowisku pracy - Oznaczanie wodorotlenku litu; wodorotlenku sodu; wodorotlenku potasu i wodorotlenku wapnia - Metoda polegająca na pomiarze odpowiednich kationów metodą chromatografii jonowymiennej Powietrze Chromatografia jonowymienna QMA
QMC
Puradisc PTFE 0.45µm lub 0.2µm
ISO 17211:2015 Emisje ze źródeł stacjonarnych - Pobieranie próbek i oznaczanie związków selenu w spalinach Powietrze ICP-MS; ICP-OES; GFAAS; HG-ICP-OES; HG-ICP-MS QMA
QMC
Puradisc H-PTFE 0.45µm 25mm
ISO 17733:2015 Powietrze na stanowisku pracy - Oznaczanie rtęci i nieorganicznych związków rtęci - Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej zimnych par lub fluoroscencyjnej spektrometrii atomowej Powietrze ASA; AFS QMC
ISO 17734-1:2013 Oznaczanie związków azoto-organicznych w powietrzu metodą chromatografii cieczowej i spektrometrii masowej - Część 1: Izocyjaniany z zastosowaniem pochodnych dibutyloaminy Powietrze LC; MS GF/A
Puradisc H-PTFE
ISO 17734-2:2013 Oznaczanie związków azoto-organicznych w powietrzu metodą chromatografii cieczowej i spektrometrii masowej - Część 2: Aminy i aminoizocyjaniany z zastosowaniem pochodnych dibutyloaminy i chloromrówczanu etylu Powietrze LC; MS GF/A
Puradisc H-PTFE
ISO 17736:2010 Jakość powietrza na stanowisku pracy - Oznaczanie izocyjanianu w powietrzu przy użyciu urządzenia do pobierania próbek z podwójnym filtrem oraz analiza metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej Powietrze LC GF/A 37mm
TE38 PTFE 5µm
Puradisc H-PTFE 0.2µm
Nylon membrany
ISO 19087:2018 Powietrze sa stanowisku pracy - Analiza respirabilnej krzemionki krystalicznej metodą spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera Powietrze Spektrofotometria ME27 MCE 0.8µm 25mm
ME27 MCE 0.8µm 37mm

Nuclepore 0.8µm 25mm
Nuclepore 0.8µm 37mm
ISO 20179:2005 Jakość wody. Oznaczanie mikrocystyn. Metoda z zastosowaniem ekstrakcji fazy stałej (SPE) i wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją w ultrafiolecie (UV) Woda HPLC Puradisc H-PTFE 0.45µm
RC55 RC 0.45µm
ISO 21438-1:2007 Powietrze na stanowisku pracy - Oznaczanie kwasów nieorganicznych metodą chromatografii jonowymiennej - Część 1: Kwasy nielotne (kwas siarkowy i kwas fosforowy) Powietrze Chromatografia jonowymienna QMA
QMC
Puradisc H-PTFE 0.45µm
ISO 21458:2008 Jakość wody. Oznaczanie glifosatu i AMPA. Metoda z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) i detekcji fluorometrycznej Woda HPLC Puradisc H-PTFE 0.45µm
RC55 RC 0.45µm
ISO 21741:2020 Emisje ze źródeł stacjonarnych - Pobieranie próbek i oznaczanie związków rtęci w spalinach przy użyciu pułapki amalgamatu złota Powietrze ASA/AFS QMC
Puradisc H-PTFE 0.45µm 25mm
ISO 22262-2:2014 Jakość powietrza - Materiały sypkie - Część 2: Oznaczanie ilościowe azbestu metodami grawimetrycznymi i mikroskopowymi Powietrze SEM/TEM Nucleopore 0.4µm 25mm lub 47mm
MCE 0.45µm 25 mm lub 47mm

Nucleopore 0.8µm 25mm lub 47 mm
Nucleopore 0.2µm 25mm
ISO 29581-1:2009 (part 10) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 10 Oznaczanie pozostałości nierozpuszczalnych w kwasie solnym i wodorotlenku potasu. Cement Analiza grawimetryczna Grade 540
ISO 29581-1:2009 (part 11) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 11 Oznaczanie manganu. Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
ISO 29581-1:2009 (part 13) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 13 Wytrącanie i oznaczanie krzemionki - metoda podwójnego odparowania (metoda referencyjna) Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
ISO 29581-1:2009 (part 13.4) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 13.4 Wytrącanie i oznaczanie krzemionki - metoda z tlenkiem polietylenu (metoda alternatywna) Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
Grade 540
ISO 29581-1:2009 (part 13.5) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 13.5 Rozkład przy użyciu kwasu solnego i chlorku amonu oraz wytrącanie krzemionki (metoda alternatywna) Cement Analiza grawimetryczna Grade 541
ISO 29581-1:2009 (part 14) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 14 Oznaczanie chlorków Cement Analiza grawimetryczna Grade 41
ISO 29581-1:2009 (part 17) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 17 Oznaczanie alkaliów (metoda referencyjna) Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
Grade 540
ISO 29581-1:2009 (part 18) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 18 Oznaczanie alkaliów (metoda alternatywna) Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
Grade 540
ISO 29581-1:2009 (part 8) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 8 - Oznaczanie siarczanów Cement Analiza grawimetryczna Grade 40
Grade 42
ISO 29581-1:2009 (part 9) Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu Punkt 9 Oznaczanie pozostałości nierozpuszczalnych w kwasie solnym i węglanie sodu. Cement Analiza grawimetryczna Grade 540
ISO 30011:2010 Powietrze na stanowisku pracy - Oznaczanie metali i półmetali w pyle zawieszonym w powietrzu metodą spektrometrii mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie Powietrze ICP-MS QMA
QMC
ISO 6059-1984 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie sumy wapnia i magnezu: Miareczkowanie EDTA Woda Miareczkowanie OE67 CA 0.45µm
Vacuguard
ISO 6461-2:1986 Jakość wody. Wykrywanie i oznaczanie liczby przetrwalników beztlenowców redukujących siarczyny (Clostridia). Metoda filtracji membranowej Woda Filtracja membranowa ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 47mm
ME25 MCE 0.45µm z siatką sterylne 50mm
ISO 7890-3:1988 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Spektrometryczna metoda oznaczania azotanów z wykorzystaniem kwasu sulfosalicylowego Woda Spektrometria GF/C
Leje filtracyjne 3-częściowe
Vacuguard
ISO 7890-3:1988 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Spektrometryczna metoda oznaczania azotanów z wykorzystaniem kwasu sulfosalicylowego Woda Spektrometria GF/C
Leje filtracyjne 3-częściowe
Vacuguard
ISO 8518:2001 Powietrze na stanowisku pracy - Oznaczanie ołowiu cząsteczkowego i związków ołowiu - Metoda płomieniowej lub elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej Powietrze Spektrometria ASA QMA
QMC
GF/A
ISO 9855:1993 Powietrze atmosferyczne - Oznaczanie zawartości ołowiu w aerozolach zebranych na filtrach - Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej Powietrze Spektrometria ASA GF/A
ISO 9964-1:1993 Jakość wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie sodu i potasu: oznaczanie sodu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej Woda Spektrometria TE36 PTFE 0.45µm
Vacuguard
ISO 9964-2:1993 Jakoœć wody. Metody fizyczne; chemiczne i biochemiczne. Oznaczanie sodu i potasu: oznaczanie potasu metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej Woda Spektrometria TE36 PTFE 0.45µm
Vacuguard
ISO/TS 20593:2017 Powietrze atmosferyczne - Oznaczanie stężenia masowego  pyłu drogowego (TRWP) - Metoda pirolizy-GC-MS Powietrze Pobór próbki QMA 47mm
QMC 47mm
PD ISO/TS 15923-2:2017 Jakość wody. Oznaczanie wybranych parametrów za pomocą metod analizy dyskretnej. Chrom(VI); fluorki; zasadowoœć całkowita; twardość ogólna; wapń; magnez; żelazo; żelazo(II); mangan i glin z detekcją fotometryczną Woda Analiza fotometryczna Puradisc RC 0.45µm 25mm
RC55 RC 0.45µm
PD ISO/TS 16780:2015 Jakoœć wody. Oznaczanie polichlorowanych naftalenów (PCN). Metoda wykorzystująca chromatografię gazową (GC) i spektrometrię masową (MS) Woda GC; MS GF/B
PD ISO/TS 18220:2016 Jakoœć wody. Badanie rozwoju larwalnego z udziałem widłonoga Harpacticoid Nitocra spinipes Woda Mikroskopia GF/C
Leje filtracyjne 3-częściowe
Vacuguard
PD ISO/TS 28581:2012 Jakość wody. Oznaczanie wybranych substancji niepolarnych. Metoda z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas (GC-MS) Woda GC-MS RC55 RC 0.45µm
Vacuguard